MY MENU

Company Profile

บริษัท ซีทีซี แมชชีนเนอรี จำกัด ( CTC MACHINERY CO., LTD. ) เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนำเข้า จัดจำหน่าย ติดตั้ง และ บริการหลังการขาย เครื่องจักรอุตสาหกรรมด้านอาหารและยา ที่มีมาตรฐานและคุณภาพ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี อีกทั้งทางเราตระหนักถึงคุณค่าแห่งการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตามเวลา และมาตราฐานตรงตามที่ลูกค้าต้องการ จากความใส่ใจของผู้บริหาร รวมถึงการผนึกกำลังความสามัคคีของพนักงานทุกคน บริษัท ซีทีซี แมชชีนเนอรี จำกัด ( CTC MACHINERY CO., LTD. ) ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าทุกท่านอย่างดียิ่งเสมอมา